Kakita Katsu

The sensei of the Dancing Crane dojo in Otosan Uchi

Description:
Bio:

Kakita Katsu

A Scorpion On Your Back mdick99